EE EN

KASUTUSTINGIMUSED JA PRIVAATSUSPOLIITIKA


Käesolevad kasutustingimused (edaspidi “Kasutustingimused”) on aluseks hoopy (edaspidi “hoopy”, “Teenusepakkuja”) mobiilirakenduste, sealhulgas, kuid mitte ainult, “hoopy” ja “hoopy parent” ning teiste hoopy poolt loodud digitaalsete lahenduste, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebilehe “www.gethoopy.co”, kasutamisel (edaspidi kõik koos “Teenused”). Kasutustingimused katavad kõiki hoopy Teenuseid puudutavaid aspekte. Palun lugege Kasutustingimused hoolikalt läbi enne Teenuste kasutamist. Teenuste kasutamisel mistahes viisil nõustute ning allute Kasutustingimustele. Kasutusingimustega mittenõustumise korral on võimalus Teenuste kasutamisest loobuda. hoopy jätab endale õiguse Kasutustingimuste muutmiseks ühepoolselt ja ette teavitamata.

hoopy mobiilirakendused on loodud eesmärgiga pakkumaks lapsevanemale võimalust muuta oma lapse nutiseade lapsesõbralikuks ja arengule orienteeritud keskkonnaks. hoopy mobiilirakendused aitavad lapsevanemal leida lapsele väärtuslikke rakendusi, piirata lapse nutiseadme kasutust ning jälgida lapse arengut.

 

TEENUSTE KASUTAMINE

Kui pole teisiti määratletud, siis Teenused on saadaval ainult isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks vastavalt rakenduvatele seadustele. Teenuste kasutamisega nõustute neid mitte kasutama eesmärkidel, mis on ebaseaduslikud või vastuolus Kasutustingimustega. Teenuseid on keelatud kasutada viisil, mis võib kahjustada või häirida Teenuste toimimist.

 

KASUTAJAKONTO

Teenuste kasutamiseks on vajalik kasutajakonto (edaspidi “Kasutajakonto”) loomine. Kasutajakonto loomisel olete kohustatud andma ajakohast, õigeid ja täpseid andmeid vastavalt registreerimisel esitatud vormile. Kasutajakonto loomisel määratud e-posti aadressi ja salasõna salajas hoidmise eest ning kõikide Kasutajakontoga seotud tegevuste eest vastutate ise. Juhul kui kahtlustate või olete veendunud, et Teie kontot kasutavad mittevolitatud isikud, siis olete kohustatud koheselt teavitama hoopy’t. hoopy ei vastuta kahju eest, mis on tekitatud Teie kontol ebakorrektse tegevuse tagajärjel või kolmandate isikute poolt, seda nii Teie teadmisel kui teadmatusest. Teie võite vastutada kahju eest, mis on tekitatud Teie kontole ligi pääsenud kolmandate isikute poolt hoopy’le. Te ei tohi kasutada kellegi teise kasutajakontot ilma konto omaniku taasesitatava volituseta.

 

TEENUSEPAKKUJA SISU

Teenuste sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, tarkvara, graafika, pildid, kaubamärgid, logod ja muu sisu (edaspidi “Teenusepakkuja sisu”) kuuluvad või on litsentseeritud hoopy’le ning neile rakenduvad kõik kaubamärgi ja intellektuaalomadi õigused vastavalt kehtivatele sead2ustele. Te olete teadlik, et Sisu on ainult isikilikuks kasutamiseks ning nõustute Teenusepakkuja sisu mitte alla laadima, salvestama, kopeerima, reprodutseerima, jagama, müüma, litsentseerima ega ühelgi muul, peale teenuse kasutamisega seotud, eesmärgil kasutama ilma hoopy või omaniku kirjaliku nõusolekuta. hoopy’l jätab endale kõik õigused, mis puudutavad Teenusepakkuja sisu, kuid ei ole Kasutustingimustes välja toodud.

 

KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU

hoopy teeb kõik endast oleneva, et soovitada kolmandate osapoolte teenuseid, sealhulgas mobiilirakendusi ja mänge, mis on lapsesõbralikud. hoopy ei ole vastutav materjali, informatsiooni, graafika, videote, häälte, veebilehtede, mobiilirakenduste ega muude kolmandate osapoolte poolt pakutavate toodete ja sisu osas (edaspidi “Kolmandate osapoolte sisu”). Samuti ei ole hoopy vastutav kolmandate osapoolte privaatsust puudutavate põhimõtete ja reeglite osas. Enne kolmandate osapolte teenuste ja sisu tarbimist olete kohustatud tutvuma privaatsuspoliitika ja tingimustega. hoopy ei vastuta Teie poolt mistahes kolmandate osapoolte teenuste, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebilehtede, sisu, teenuste ja toodete kasutamisest tekkinud kahju eest. Teie vastutate selle eest, et rakendate vajalikke meetmeid kaitmaks ennast ja enda seadmeid viiruste, Trooja hobuste ning muu kahju tekitava sisu eest.

 

KASUTAJAKOODEKS

Teenuste toimimise tagamiseks ja parima kogemuse saamiseks palume Teil Teenuse kasutamisel tegutseda vastavalt järgnevatele reeglitele:

 1. Te järgite käesolevaid Kasutustingimusi ja kõiki rakenduvaid seadusi;
 2. Te ei anna enda parooli kunagi kellelegi teisele;
 3. Te ei lae üles, postita, saada e-postiga ega ühelgi muul viisil ei avalda sisu, mis:
 4. Te ei saada masspostitusi, reklaami ega muid üleskutsuva sisuga teavitusi teistele isikutele läbi Teenuste kasutamise.
 5. Te ei kasuta ära ega ekspluateeri Teenustes esinevaid kitsaskohti, sealhulgas tehnilisi vigu, vaid teavitate nende ilmnemisel koheselt hoopy meeskonda.
 6. Te ei ürita kogu kasutajakontodega seotud ega muid Teenustega seotud andmeid.

Rikkudes Kasutustingimusi või ülalolevaid reegleid, on hoopy’l õigus koheselt ja ilma teavitamata peatada Teie õigused Teenuste kasutamiseks. Juhul kui Teie õigused Teenuste kasutamiseks on peatatud, kaotate koheselt ligipääsu süsteemis olevale Teid puudutavale informatsioonile. hoopy võib igal ajal ette teavitamata peatada Teie ligipääsu Teenustele ja eemaldada Teie poolt avaldatud sisu.

 

VASTUTUS

hoopy ei vastuta Teie suutmatusest pääseda ligi teenusega seotud informatsioonile sõltumata põhjusest.

hoopy ei vastuta Teenuste kasutamise tagajärjel tekkinud kahju eest. Teenuste kasutamine on võimalik hoopy poolt toetatud riistvaraga ja/või operatsioonisüsteemidega. Seadmete ja operatsioonisüsteemide nimekiri on saadaval veebiaadressil www.gethoopy.co

 

INTELLEKTUAALOMAND

Teenused kuuluvad hoopy’le või teatud juhtudel selle litsentseerijatele ning on kaitstud rakenduvate seadustega. Teenused ja Teenusepakkuja sisu on kaitstud autoriõigustega ning neid ei tohi reprodutseerida, avaldada, postitada, muuta, näidata, jagada, turustada, alla laadida ega muul moel kasutada ilma hoopy kirjaliku nõusolekuta. Teenuseid võite kasutada üksnes isiklikel eesmärkidel vastavald käesolevatele Kasutustingimustele ning nende kasutamisega ei saa Te ühtegi litsentsi või õigust, sealhulgas intellektuaalomandit ega hoopy’le või selle litsentseerijale kuuluvat muud omandiõigust. Teil ei ole õigust Teenustele ega ühelegi hoopy või selle litsentseerija varale.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ANDMETE KÄITLEMINE

hoopy hoiab Teenuste kasutajate andmeid andmebaasis konfidentsiaalselt ja privaatselt ning küsib isiklikke andmeid nii vähe kui võimalik ja Teenuste osutamiseks vajalik. hoopy annab endast parima, et kaitsta andmete sattumist isikute kätte, kellel selleks õigused puuduvad.

Privaatsuspoliitika ei rakendu Teenuste osadele, kus on kasutatud kolmandate osapoolte lahendusi, mis ei kuulu hoopy’le. Privaatsuse ja andmetega seotud riskide maandamiseks valib hoopy enda koostööpartneriteks tunnustatud kolmandaid osapooli.

Kui olete lapsevanem või vähemalt 18 aastane seaduslik esindaja, siis annate käesolevaga nõusoleku oma lastele Teenuste kasutamiseks ning samuti annate nõusoleku enda ja oma lapse isiklike andmete kogumiseks ja kasutamiseks vastavalt Kasutustingimustele..

hoopy kogub Teenuste osutamiseks järgmist informatsiooni:

 1. Lapsevanema e-posti aadress ja telefoninumber, mida kasutatakse informatsiooni ja pakkumiste edastamiseks;
 2. Lapse nimi ja vanus, mida kasutatakse kommunikatsiooni ja Teenusepakkuja sisu personaliseerimiseks;
 3. Vastused hariduslikele küsimustele, mida kasutatakse Teenuste parendamiseks, optimeerimiseks ja arendamiseks;
 4. Seadmes kasutatavate rakenduste andmed koos kasutusaegadega, mida kasutatakse  Teenuste parendamiseks, optimeerimiseks ja arendamiseks;
 5. Seadme informatsioon ja logid, mida kasutatakse Teenuste mida kasutatakse  Teenuste parendamiseks, optimeerimiseks ja arendamiseks.

hoopy kasutab Teenuste osutamiseks järgmisi kolmandate osapoolte teenuseid:

 1. Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms), mida kasutatakse anonüümselt erinevate toimingute tegemisel statistiliste andmete kogumiseks, mille põhjal omakorda tagatakse Teenuste toimimine ja parendamine;
 2. Google Firebase (https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html), mida kasutatakse serveri- ja andmebaasilahendusena, kuhu salvestatakse kogutud andmed.

hoopy võib seadusega ette nähtud juhtudel, näiteks kohtuotsusega, avaldada andmeid ja informatsiooni kolmandatele osapooltele. Samuti võib hoopy avaldada informatsiooni teenusepakkujatele või teistele gruppi kuuluvatele ettevõtetele, et aidata kaasa hoopy tegevustele, kusjuures osapooled ei tohi sellisel juhul andmeid kasutada muudeks juhtudeks. Vastavalt rakenduvatele seadustele võib hoopy avaldada informatsiooni jõustruktuuridele nende palvel, või kui on eeldus, et informatsiooni avaldamine võib ära hoida kuriteo, tagada avalikkuse turvalisus või kaitsta hoopy turvalisust ja huve.

Kui hoopy müüb osa oma Teenustest või on mõnel muul viisil ühendatud teise ettevõttega läbi tehingu, siis võib hoopy antud tehinguga, vastavalt rakenduvatele seadustele, kanda üle kõik kogutud andmed ja informatsiooni kolmandale osapoolele.

hoopy võib liigutada kogutud andmeid ja informatsiooni väljaspool Teie asukoha jurisdiktsiooni.

hoopy võib privaatsuspoliitika ja andmete käitlemisega seotud tingimusi muuta ühepoolselt ja ette teavitamata, kuid ei vähenda Teie õigusi ilma Teie nõusolekuta.

 

LÕPPSÄTTED

Käesolevaga kinnitate, et olete vähemalt 18 aastane või Teil on õigusliku lapsevanema või esindaja nõusolek ning olete täielikult võimeline nõustumaks käesolevate Kasutustingimustega ja neile täielikult alluma.

hoopy ja Teie vahel ning Teenuste kasutamisega seoses kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Teenuste kasutamisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus õigusaktidega ettenähtud korras.

Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

Kui Teil on küsimusi või soovite kommenteerida käesolevaid Kasutustingimusi, siis palun saatke e-kiri aadressile help@gethoopy.co

KASUTUSTINGIMUSED UUENDATUD 16. AUGUST 2018